از هر دری سخنی قسمت صد و بیست و شش

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

سخنرانی بابک بیات نویسنده و ویراستار در انجمن فرهنگی امید درباره اوضاع داستان نویسی در ایران

نظرات