ایمان سلیمانی امیری – «انقیاد زنان» و راه ما»(جلسه دوم) – آشنایی با «جان استوارت میل»

اهمیت موضوع:
, ایمان سلیمانی امیری – «انقیاد زنان» و راه ما»(جلسه دوم) – آشنایی با «جان استوارت میل», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ایمان سلیمانی امیری – «انقیاد زنان» و راه ما»(جلسه دوم) – آشنایی با «جان استوارت میل», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ایمان سلیمانی امیری – «انقیاد زنان» و راه ما»(جلسه دوم) – آشنایی با «جان استوارت میل», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ایمان سلیمانی امیری – «انقیاد زنان» و راه ما»(جلسه دوم) – آشنایی با «جان استوارت میل», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, ایمان سلیمانی امیری – «انقیاد زنان» و راه ما»(جلسه دوم) – آشنایی با «جان استوارت میل», آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

⚜«انقیاد زنان» و راه ما»(جلسه دوم)

▪آشنایی با «جان استوارت میل»

‏All Mr. Soleymani’s videos have been published with his permission on the Tehranasl YouTube channel

🎤ایمان سلیمانی امیری
@imansoleymaniamiri

نظرات