بارش برف به حدی بوده که گله ها زیر برف گیر کردن و مدفون شدن

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

بارش برف به حدی بوده که گله ها زیر برف گیر کردن و مدفون شدن
مسئولین مشغول تبلیغات برای انتخابات

Loading...
نظرات