برگزاری ششمین اعتراض بزرگ فرانسوی‌ها به اصلاح قوانین بازنشستگی…

اهمیت موضوع:
, برگزاری ششمین اعتراض بزرگ فرانسوی‌ها به اصلاح قوانین بازنشستگی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برگزاری ششمین اعتراض بزرگ فرانسوی‌ها به اصلاح قوانین بازنشستگی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برگزاری ششمین اعتراض بزرگ فرانسوی‌ها به اصلاح قوانین بازنشستگی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برگزاری ششمین اعتراض بزرگ فرانسوی‌ها به اصلاح قوانین بازنشستگی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برگزاری ششمین اعتراض بزرگ فرانسوی‌ها به اصلاح قوانین بازنشستگی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, برگزاری ششمین اعتراض بزرگ فرانسوی‌ها به اصلاح قوانین بازنشستگی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

تجمعات اعتراضی فرانسوی‌ها به برنامۀ دولت امانوئل ماکرون برای اصلاح قوانین بازنشستگی از ۵ دسامبر آغاز شده است و این ششمین اعتراض بزرگ و سراسری آنها محسوب می‌شود.…

Loading...
نظرات