برگزاری یکی از بزرگترین اعتراضات و اعتصابات سراسری در فرانسه…

اهمیت موضوع:
, برگزاری یکی از بزرگترین اعتراضات و اعتصابات سراسری در فرانسه…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برگزاری یکی از بزرگترین اعتراضات و اعتصابات سراسری در فرانسه…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برگزاری یکی از بزرگترین اعتراضات و اعتصابات سراسری در فرانسه…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برگزاری یکی از بزرگترین اعتراضات و اعتصابات سراسری در فرانسه…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, برگزاری یکی از بزرگترین اعتراضات و اعتصابات سراسری در فرانسه…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, برگزاری یکی از بزرگترین اعتراضات و اعتصابات سراسری در فرانسه…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

این اعتراضات در مخالفت با تصمیم دولت امانوئل ماکرون برای اصلاح قانون بازنشستگی برگزار شد.…

Loading...
نظرات