به کی باید گفت این دردها را؟ مسئولان خودخوانده گوش شنوایی ندارند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

به کی باید گفت این دردها را؟ مسئولان خودخوانده گوش شنوایی ندارند
هموطنی که به آخر خط رسیده ، میگوید یا قرص سیانوربدهید بخوریم یا همین الان تیر خلاص بزنید

Loading...
نظرات