تبلت – جسد مادر یکی از مسلمانان آمریکا را از توی قبر در آوردند ‌گوشه بیابان رها کردند

یک لحظه فکر کنید جسد مادر یکی از مسلمانان آمریکا را از توی قبر در آوردند ‌گوشه بیابان رها کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ همین کار را در ایران با یک مادر بهایی کردند ببینید چه اتفاقی افتاد

بازدید : 1