تبلت – پوزخندهای این مسؤلان وقتی از کشتار معترضان حرف می‌زنند!

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

پوزخندهای این مسؤلان وقتی از کشتار معترضان حرف می‌زنند! دلیل این گزارش دیرهنگام از ماهشهر چیست؟

Loading...
نظرات