تصاویر فوق وحشتناک از قربانیان هواپیمای اوکراینی

اهمیت موضوع:
اجساد هواپیما اوکراینیاجساد هواپیما اوکراینیاجساد هواپیما اوکراینیاجساد هواپیما اوکراینیاجساد هواپیما اوکراینی (30 رای)
اجساد هواپیما اوکراینیLoading...

توجه:
دیدن این تصاویر به اشخاص زیر 18 سال و یا کسانی که مشکلات قلبی دارند، توصیه نمی شود

این تصاویر  اجساد برخی از قربانیان هواپیمای اوکراینی است که تحقیقات جدید نشان می دهد که ممکن است به عمد مورد هدف سپاه پاسداران قرار گرفته باشد.
اجساد هواپیما اوکراینی اجساد هواپیما اوکراینی اجساد هواپیما اوکراینی اجساد هواپیما اوکراینی اجساد هواپیما اوکراینی

Loading...
نظرات