«تصور کن»؛ اعتراض به برکسیت به کمک ترانۀ جان لنون

اهمیت موضوع:
, «تصور کن»؛ اعتراض به برکسیت به کمک ترانۀ جان لنون, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «تصور کن»؛ اعتراض به برکسیت به کمک ترانۀ جان لنون, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «تصور کن»؛ اعتراض به برکسیت به کمک ترانۀ جان لنون, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «تصور کن»؛ اعتراض به برکسیت به کمک ترانۀ جان لنون, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, «تصور کن»؛ اعتراض به برکسیت به کمک ترانۀ جان لنون, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, «تصور کن»؛ اعتراض به برکسیت به کمک ترانۀ جان لنون, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

یکی از معترضان ترانۀ معروف «تصور کن» از جان لنون را می‌خواند؛ اما بخشی از این ترانه را تغییر داده بود تا آن را با حال و هوای اعتراضاتشان به برکسیت هماهنگ کند. «تصور کن برکسیتی نیست؛ کار سختی نیست!»…

Loading...
نظرات