Loading...

تعداد کاربران اینترنت در ایران چقدر است؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
کاربران اینترنت

جدید‌ترین آمار منتشر شده از دسترسی خانواده‌های ایرانی به اینترنت نشان می‌دهد که تعداد کاربران اینترنت در ایران نسبت به سال گذشته حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده است.

نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران (مربوط به سازمان فناوری اطلاعات ایران) جدیدترین آمار دسترسی خانوار ایرانی و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور را تا پایان سال 1396 اعلام کرده است. نتایج این آمار بر اساس اطلاعات طرح آمارگیری دسترسی خانوار ایرانی به ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق شهری و روستایی گردآوری شده و مرکز آمار با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران در زمستان سال گذشته آن را تهیه کرده‌اند. همچنین در طرح آمارگیری دسترسی خانوار ایرانی به ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، حدود 19 شاخص پیشنهاد شده از طرف اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) لحاظ شده است. در ادامه آمار مربوط به تعداد کاربران اینترنت در ایران را بررسی می‌کنیم.

کاربران اینترنت

تعداد کاربران اینترنت در ایران به 46 میلیون رسید

بر اساس آمار‌های منتشر شده متوجه می‌شویم که حدود 60 درصد از کاربران ایرانی بیشتر از 6 سال است که به اینترنت دسترسی دارند. گفتنی است در این آمار کاربران اینترنت به آن دسته از افرادی گفته می‌شود که در طول 3 ماه گذشته به اینترنت دسترسی داشته و از آن استفاده کرده باشند. از این رو می‌توان گفت تعداد کاربران در ایران حدود 46 میلیون و 315 هزار و 545 نفر است که به اینترنت دسترسی دارند. طبق آمار، حدود 17 میلیون و 963 هزار خانوار به اینترنت متصل هستند؛‌ یعنی 72.8 درصدی از خانوار ایرانی به اینترنت دسترسی دارند.

همچنین حدود 17 میلیون و 216 هزار خانواده ایرانی یا 69.7 درصد از آن‌ها از رایانه استفاده می‌کنند. گفتنی است بر اساس آماری که تا پایان سال 95 و بر اساس دسترسی خانورهای ایرانی به ICT منتشر شده است، تعداد کاربران اینترنت در ایران حدود 53.23 درصد بوده که رشد 10 درصدی کاربران اینترنت در سال 1396 را نشان می‌دهد. میزان دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت در سال 1396 حدود 62.21 درصد و دسترسی آن‌ها به رایانه نیز 61.39 درصد بوده است که نشان دهنده رشد 10 درصدی دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت است.

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply