تقلیل بحران کرونا، به بهانه ای برای تسویه حساب های سیاسی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

یک روز پس از آنکه رئیس جمهوری ایران، باز آغاز مجدد فعالیت های اقتصادی و آموزشی در یکی دو هفته آینده خبر داد؛
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/30536742.html

نظرات