خونسردی یک جنایتکار راتا این حد بی شرمانە و وحشیانە در صادر کردن فرمان کشتار نوجوانان را، دیدە بودید

اهمیت موضوع:
, خونسردی یک جنایتکار راتا این حد بی شرمانە و وحشیانە در صادر کردن فرمان کشتار نوجوانان را، دیدە بودید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, خونسردی یک جنایتکار راتا این حد بی شرمانە و وحشیانە در صادر کردن فرمان کشتار نوجوانان را، دیدە بودید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, خونسردی یک جنایتکار راتا این حد بی شرمانە و وحشیانە در صادر کردن فرمان کشتار نوجوانان را، دیدە بودید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, خونسردی یک جنایتکار راتا این حد بی شرمانە و وحشیانە در صادر کردن فرمان کشتار نوجوانان را، دیدە بودید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, خونسردی یک جنایتکار راتا این حد بی شرمانە و وحشیانە در صادر کردن فرمان کشتار نوجوانان را، دیدە بودید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
, خونسردی یک جنایتکار راتا این حد بی شرمانە و وحشیانە در صادر کردن فرمان کشتار نوجوانان را، دیدە بودید, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

خونسردی یک جنایتکار را تا این حد بی شرمانە و وحشیانە در صادر کردن فرمان کشتار نوجوانان را، دیدە بودید؟!

لیلا واثقی – فرماندار شهرقدس (قلعه‌حسن‌خان): “دستور شلیک را ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل، بزنید.”

Loading...
نظرات