در پی وخامت اوضاع جسمانی امین ماسوری زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

اهمیت موضوع:
, در پی وخامت اوضاع جسمانی امین ماسوری زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, در پی وخامت اوضاع جسمانی امین ماسوری زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, در پی وخامت اوضاع جسمانی امین ماسوری زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, در پی وخامت اوضاع جسمانی امین ماسوری زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, در پی وخامت اوضاع جسمانی امین ماسوری زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, در پی وخامت اوضاع جسمانی امین ماسوری زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran/5249659.html

Loading...
نظرات