سارق بانک را درحضورخبرنگاران به محل سرقت آورده‌اند

اهمیت موضوع:
, سارق بانک را درحضورخبرنگاران به محل سرقت آورده‌اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سارق بانک را درحضورخبرنگاران به محل سرقت آورده‌اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سارق بانک را درحضورخبرنگاران به محل سرقت آورده‌اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سارق بانک را درحضورخبرنگاران به محل سرقت آورده‌اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سارق بانک را درحضورخبرنگاران به محل سرقت آورده‌اند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

سارق بانک را درحضورخبرنگاران به محل سرقت آورده‌اند
بعدازتوضیح چگونگی سرقت ازبانک،ازاومیپرسندباپول‌هاچکارکردی؟
پاسخ میدهداول دو‌تا قوطی‌شیرخشک برای بچه‌ام‌خریدم!…
رژیم وعواملش که سارقان‌واقعی هستند،با غارت‌های نجومی ازسرمایه‌های ایران، مردم رابه روزسیاه نشانده اند.

نظرات