سقوط بخش از یخچال‌های طبیعی آلاسکا از دریچه دوربین ماجراجویان آمریکایی…

اهمیت موضوع:
, سقوط بخش از یخچال‌های طبیعی آلاسکا از دریچه دوربین ماجراجویان آمریکایی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سقوط بخش از یخچال‌های طبیعی آلاسکا از دریچه دوربین ماجراجویان آمریکایی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سقوط بخش از یخچال‌های طبیعی آلاسکا از دریچه دوربین ماجراجویان آمریکایی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سقوط بخش از یخچال‌های طبیعی آلاسکا از دریچه دوربین ماجراجویان آمریکایی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, سقوط بخش از یخچال‌های طبیعی آلاسکا از دریچه دوربین ماجراجویان آمریکایی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, سقوط بخش از یخچال‌های طبیعی آلاسکا از دریچه دوربین ماجراجویان آمریکایی…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

گرچه این دو نفر جراحات مختصری برداشتند اما توانستند از این حادثه جان سالم به در برند. …

Loading...
نظرات