Loading...

على جوانمردى برنامه زنده, ٢٣ اسفند ٩٧ « پخش کامل از کانال AVA TODAY»

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...Ali Javanmardi Live, Mar 14, 2019 Persian
برنامە زندە على جوانمردى، پنجشنبە، ٢٣ اسفند ماه ١٣٩٧. در ارتباط با: پردەبرداری از طرح کودتا علیە روحانی، چھارشنبەسوری و تجمع میلیونی، آیت اللە سیستانی از روحانی چە خواست و دروغھای نظام در این رابطە، قرار است ھزاران توریست عراقی برای سکس ارزان وارد ایران شوند و توصیەھای ھوشیاری.

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply