فوری ترا.مب اروپا را برای مقابله با ایران تهد.ید کرد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

فوری ترا.مب اروپا را برای مقابله با ایران تهد.ید کرد

Loading...
نظرات