مردم لردگان، لر و بختیاری در شھرھای اطراف باید اعتراض را از عصر امروز در میادین اصلی شروع کنند

اهمیت موضوع:
, مردم لردگان، لر و بختیاری در شھرھای اطراف باید اعتراض را از عصر امروز در میادین اصلی شروع کنند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مردم لردگان، لر و بختیاری در شھرھای اطراف باید اعتراض را از عصر امروز در میادین اصلی شروع کنند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مردم لردگان، لر و بختیاری در شھرھای اطراف باید اعتراض را از عصر امروز در میادین اصلی شروع کنند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مردم لردگان، لر و بختیاری در شھرھای اطراف باید اعتراض را از عصر امروز در میادین اصلی شروع کنند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مردم لردگان، لر و بختیاری در شھرھای اطراف باید اعتراض را از عصر امروز در میادین اصلی شروع کنند, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (1 رای)
Loading...

⭕️‍‍برای جلوگیری از سرکوب اعتراضات مردم لردگان، لر و بختیاری در شھرھای اطراف باید اعتراض را از عصر امروز در میادین اصلی شھرھای خود شروع کنند.

نظرات