معترضان در سرپل ذهاب کرمانشاه: مرگ بر گرانی

اهمیت موضوع:
, معترضان در سرپل ذهاب کرمانشاه: مرگ بر گرانی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, معترضان در سرپل ذهاب کرمانشاه: مرگ بر گرانی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, معترضان در سرپل ذهاب کرمانشاه: مرگ بر گرانی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, معترضان در سرپل ذهاب کرمانشاه: مرگ بر گرانی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, معترضان در سرپل ذهاب کرمانشاه: مرگ بر گرانی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-high-price-gas/5169271.html

نظرات