مگر کارگر چه خواسته که باید باتوم بر سرش بخورد؟! سخنان شجاعانه یکی از کارگران آذرآب خطاب به وزیر کار

اهمیت موضوع:
, مگر کارگر چه خواسته که باید باتوم بر سرش بخورد؟! سخنان شجاعانه یکی از کارگران آذرآب خطاب به وزیر کار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مگر کارگر چه خواسته که باید باتوم بر سرش بخورد؟! سخنان شجاعانه یکی از کارگران آذرآب خطاب به وزیر کار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مگر کارگر چه خواسته که باید باتوم بر سرش بخورد؟! سخنان شجاعانه یکی از کارگران آذرآب خطاب به وزیر کار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مگر کارگر چه خواسته که باید باتوم بر سرش بخورد؟! سخنان شجاعانه یکی از کارگران آذرآب خطاب به وزیر کار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, مگر کارگر چه خواسته که باید باتوم بر سرش بخورد؟! سخنان شجاعانه یکی از کارگران آذرآب خطاب به وزیر کار, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

اظهارات شجاعانه یکی از نمایندگان کارگران کارخانه آذرآب اراک به وزیرکار: مگر کارگر چه خواسته که باید باتوم بر سرش بخورد و اکنون کنار دزد و قاتل در زندان باشد؟
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات