میلیون‌ها هندی به نشانه مقاومت در برابر کرونا چراغ ها را خاموش کردند…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

برخی از شهروندان نیز با حضور در خیابان‌ها ضمن پرتاب ترقه و وسائل آتش بازی فریادهای میهن پرستانه سر دادند و از ویروس کرونا خواستند که از کشورشان دور شود.…

#-

نظرات