Loading...

نفرینتون می کنیم؛ صحنه پرتاب گاز فلفل به سوی مردم اصفهان توسط نیروی انتظامی – ۱۸بهمن

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...در این صحنه تجمع کنندگان در روز ۱۸بهمن در کنار زاینده رود که عمدتا ار خانمهای معلم هستند به نیروی انتظامی می گویند که شما نابود می شوید و نفرینتان می کنیم.
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply