نمایی هوایی از خیابانهای خالی شهر لیون فرانسه در روزهای کرونایی…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

لیون، یکی ازسه شهر بزرگ فرانسه، همچون شهرهای دیگر این کشور در پی اعلام و اعمال قرنطینه سراسری، در سکوت فرو رفته و از جنب و جوش همیشگی آن خبری نیست.…

#-

نظرات