هزاران الجزایری در اعتراض به ریاست جمهوری عبدالمجید تبون به خیابان‌ها آمدند…

اهمیت موضوع:
, هزاران الجزایری در اعتراض به ریاست جمهوری عبدالمجید تبون به خیابان‌ها آمدند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هزاران الجزایری در اعتراض به ریاست جمهوری عبدالمجید تبون به خیابان‌ها آمدند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هزاران الجزایری در اعتراض به ریاست جمهوری عبدالمجید تبون به خیابان‌ها آمدند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هزاران الجزایری در اعتراض به ریاست جمهوری عبدالمجید تبون به خیابان‌ها آمدند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, هزاران الجزایری در اعتراض به ریاست جمهوری عبدالمجید تبون به خیابان‌ها آمدند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
, هزاران الجزایری در اعتراض به ریاست جمهوری عبدالمجید تبون به خیابان‌ها آمدند…, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

هیأت انتخابات الجزایر می‌گوید آقای تبون بیش از نیمی از آراء را به دست آورده و به همین دلیل دیگر برگزاری دور دوم انتخابات ضرورتی ندارد.…

Loading...
نظرات