هزاران انقلابی عراقی در ناصریه به پل فهد رسیدند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

⭕ هزاران انقلابی عراقی در ناصریه به پل فهد رسیدند. جمھوری اسلامی بطور کامل زمین گیر شدە است. سرکوب دیگر اثر ندارد و مردم با اتحاد، شجاعت کافی برای تغییر بزرگ را بە دست آوردەاند.

Loading...
نظرات