واکنش تلخ آندرانیک تیموریان بە مرگ دختر آبی

اهمیت موضوع:
, واکنش تلخ آندرانیک تیموریان بە مرگ دختر آبی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, واکنش تلخ آندرانیک تیموریان بە مرگ دختر آبی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, واکنش تلخ آندرانیک تیموریان بە مرگ دختر آبی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, واکنش تلخ آندرانیک تیموریان بە مرگ دختر آبی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, واکنش تلخ آندرانیک تیموریان بە مرگ دختر آبی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز (4 رای)
, واکنش تلخ آندرانیک تیموریان بە مرگ دختر آبی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روزLoading...

آندرانیک تیموریان در واکنش بە مرگ سحر خدایاری، دختر آبی:
روزی نام یکی از ورزشگاه های بزرگ پاییتخت دختر آبی خواهد بود، حتی اگر ما نباشیم.
نسل بعد بە یاد خواهند آورد برای رسیدن بە بدیهی ترین حقوق انسانی مان چە مسیر سختی را پشت سر گذاشتەایم.
, واکنش تلخ آندرانیک تیموریان بە مرگ دختر آبی, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز

Loading...
نظرات