وقتی خامنه ای نگران زبان فارسی میشود ؛ تلویزان به جای تلویزیون و رادیان به جای رادیو!!!

اهمیت موضوع:
, وقتی خامنه ای نگران زبان فارسی میشود ؛ تلویزان به جای تلویزیون و رادیان به جای رادیو!!!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, وقتی خامنه ای نگران زبان فارسی میشود ؛ تلویزان به جای تلویزیون و رادیان به جای رادیو!!!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, وقتی خامنه ای نگران زبان فارسی میشود ؛ تلویزان به جای تلویزیون و رادیان به جای رادیو!!!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, وقتی خامنه ای نگران زبان فارسی میشود ؛ تلویزان به جای تلویزیون و رادیان به جای رادیو!!!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, وقتی خامنه ای نگران زبان فارسی میشود ؛ تلویزان به جای تلویزیون و رادیان به جای رادیو!!!, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

خامنه ای در نشستی که با به اصطلاح شاعران حکومتی خود داشت اظهار کرد که نگران ربان فارسی ست!!!!!!!!!! او که در پنج دقیقه به ندرت از یک واژه فارسی استفاده کرد، دست به ابتکار زد که در حد شعار های سالانه او در خطابه های نوروزی او بود ؛ تلویزان به جای تلویزیون و رادیان به جای رادیو !!!!!!….
#یونیکا
#تلویزان
#رادیان
#خامنه_ای

نظرات