پیام نوری و فارسی هنرمند چینی: ایران قوی باشد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

این هنرمند به مدلی که به هیات پرستار و دکتر لباس محافظ سپید به تن کرده بود، دو «بال فرشته‌ای» نورانی و نمادین بخشید تا قدردانی خود و مردم از کارکنان بهداشت چین و جهان را نشان دهد…

#-

نظرات