چهارشنبه ۱۷ مهرماه۹۸؛ چهارمین روز از اعتصاب کارگران آذراب

اهمیت موضوع:
, چهارشنبه ۱۷ مهرماه۹۸؛ چهارمین روز از اعتصاب کارگران آذراب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چهارشنبه ۱۷ مهرماه۹۸؛ چهارمین روز از اعتصاب کارگران آذراب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چهارشنبه ۱۷ مهرماه۹۸؛ چهارمین روز از اعتصاب کارگران آذراب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چهارشنبه ۱۷ مهرماه۹۸؛ چهارمین روز از اعتصاب کارگران آذراب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز, چهارشنبه ۱۷ مهرماه۹۸؛ چهارمین روز از اعتصاب کارگران آذراب, آخرین اخبار ایران و جهان و فید های خبری روز
Loading...

🔴 چهارشنبه ۱۷ مهرماه۹۸؛ چهارمین روز از اعتصاب کارگران آذراب اراک در اعتراض بە نامشخص بودن وضعیت کارخانە و عدم دریافت حقوق معوقە

نظرات