کرونا در ایران | مشقات دسترسی به کادر درمان در یکی از روستاهای لرستان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/5363579.html

نظرات