کنایه پمپئو به ظریف: با چند نقاشی دستی و بچگانه نمیشود حقیقت را عوض کرد!

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

کنایه پمپئو به ظریف: با چند نقاشی دستی و بچگانه نمیشود حقیقت را عوض کرد!

نظرات