گفتگو با رضا علیجانی فعال سیاسی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

گفتگو با رضا علیجانی فعال سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه درباره مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی در گسترش بحران کرونا
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/30518456.html

نظرات