Loading...

Ali Javanmardi Live, Mar 14, 2019/Persian برنامه زنده على جوانمردى, ٢٣ اسفند ٩٧

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
br />
برنامە زندە على جوانمردى، پنجشنبە، ٢٣ اسفند ماه ١٣٩٧. در ارتباط با: پردەبرداری از طرح کودتا علیە روحانی، چھارشنبەسوری و تجمع میلیونی، آیت اللە سیستانی از روحانی چە خواست و دروغھای نظام در این رابطە، قرار است ھزاران توریست عراقی برای سکس ارزان وارد ایران شوند و توصیەھای ھوشیاری.