FA ITALY VENICE TIME-LAPS

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

هیچ گردشگری در شهر نیست و قایق ها از حرکت ایستاده اند. با عدم تردد در شهر و آبراهه‌های آن، آبهای ونیز زلال و شفاف اما شهر خالی از همهمه و جمعیت شده است. از ۹ مارس ونیز مانند دیگر شهرهای ایتالیا در قرنطینه است.

نظرات