آخرین خبر ها

Tag

اسرائیل بحرین

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

اسرائیل بحرین

علیرغم انکارهای موجود، یک مقام رسمی گفت هیئت اسرائیلی در کنفرانس بحرین شرکت کرده است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
گزارش تلویزیونی حاکی است سفر مزبور در نهایت صورت گرفت؛ برگزارکنندگان و الی کوهن وزیر اقتصاد گفته بودند بر اثر نگرانی های امنیتی [سفر] لغو […]

Fallback image

گفته می شود اسرائیل می کوشد در فرصت بی سابقه ای که در منطقه به دست آمده، با بحرین ایجاد پیوند کند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
اخبار مربوط به تلاش به عادی سازی روابط با منامه، در پی خبرهایی مبنی بر تمایل اسرائیل به ایجاد رابطه با سودان، پس از سفر […]